Oferujemy szkolenie:
NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (ADHD)
praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole


(10-15 godzin dydaktycznych lub więcej)
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Objawy ADHD u dziecka utrudniają pedagogom prowadzenie lekcji, a samemu dziecku osiąganie sukcesów w nauce. Warsztat ten ma za zadanie przedstawienie skutecznych metod kompleksowej pracy z dzieckiem z ADHD - uwzględniającej pracę indywidualną i w zespole klasowym nad modyfikowaniem zachowań dziecka. W warsztacie znajdą się również wskazówki dotyczące wspierania rodziców w opiece nad dzieckiem.
Odbiorcy: nauczyciele, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych
i świetlic socjoterapeutycznych, psychologowie, pedagodzy.
Cele:
- Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej.
- Nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np. klasie szkolnej) i w pracy indywidualnej z dzieckiem.
- Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych.
Treści:
- Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - opis zjawiska.
- System wsparcia dzieci z ADHD w szkole.
- Metody pracy w klasie z dzieckiem z ADHD.
- Modyfikacja zachowań - system zasad i konsekwencji, wzmocnienia pozytywne oraz zasady radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
- Jak pomóc rodzicom dziecka nadpobudliwego.
Miejsce:
- Szkolenie odbywa się dla grupy osób z danej placówki na jej własnym terenie (oferta obejmuje całą Polskę).
Max. ilość uczestników - 30 os., min. - brak,
- w Krakowie w siedzibie Polskiego Towarzystwa ADHD,
ul. Kazimierza Wielkiego 29 - max. ilość uczestników - 30 os., minimalna- 20.
Czas trwania: 10 godz. dydakt. - jeden dzień szkoleniowy,
- 10 godz. dydakt. - jeden dzień szkoleniowy (lub dwa popołudnia),
- 15 godz. dydakt. - 20 godz. dydakt. - dwa dni szkoleniowe (lub trzy - cztery popołudnia)

Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie lub weekendy.

Zaświadczenia:
Zgodne z wymogami władz oświatowych.
KONTAKT:
Polskie Towarzystwo ADHD,
tel. 609 454 809
e-mail: ptadhd@ptadhd.pl
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek