Bezpłatne warsztaty nt. ADHD, Warszawa - Patronat PT ADHD
Fundacja "Flower of Life" zaprasza nauczycieli, pedagogów i psychologów do udziału w projekcie "Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi" organizowanym przez Fundację we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego.

Założeniem projektu "Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi" jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych województwa mazowieckiego w zakresie wykraczającym poza ofertę programową wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli. Program obejmuje autorski cykl warsztatów, wykładów i konsultacji w zakresie twórczych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją, ADHD, oraz problemami emocjonalnymi w praktyce dnia codziennego. Jednocześnie Fundacja zakłada ramach projektu - rozwijanie zainteresowań młodzieży, w szczególności przyszłych nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych pracą społeczną - wolontariatem, w tym współpracą z org. pozarządowymi w zakresie pracy edukacyjnej / wychowawczej z dziećmi z dysleksją, ADHD, problemami emocjonalnymi oraz dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, oraz motywowanie do podejmowania działań społecznych.
Przypadki dysleksji ( trudności w czytaniu - zaburzenia zarówno tempa czytania jak i stopnia zrozumienia treści, niewłaściwej intonacji czytanej treści, nieprawidłowego odczytywania całych wyrazów, rozpoznawania napisów po cechach przypadkowych- zgadywania), ADHD ( zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi definiowanej szerzej jako nadpobudliwość w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej ) oraz problemów emocjonalnych ( agresji, zachowań opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń zachowania, zachowań aspołecznych ) obejmują coraz większą ilość dzieci i młodzieży - statystyki podają stale zwiększającą się liczbę dzieci i młodzieży, która ze względu na tempo i styl życia, odżywiania, wychowania w rodzinie i system edukacyjno- społeczny, doświadcza trudności w uczeniu się i zachowaniu - dlatego tak ważne są działania podejmowane w zakresie wymiany doświadczeń i inicjowania / upowszechniania nowych, twórczych metod pracy / pokonywania barier edukacyjnych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.
Projekt "Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją ADHD i problemami emocjonalnymi" został przygotowany z myślą o integracji środowisk pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi - sobotnio- niedzielny autorski cykl warsztatów, wykładów i konsultacji staje się okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, dyskusji i konstruktywnych propozycji nowych programów / rozwiązań systemowych w zakresie twórczych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu na szerszym forum publicznym.

Każde sobotnio-niedzielne spotkanie odbywa się na ul. Wiejskiej 12a w Warszawie ( budynek Czytelnika vis a vis Sejmu ) i stanowi 16 godzinny blok programowy poświęcony konkretnemu zagadnieniu w zakresie twórczych metod pracy w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi w praktyce dnia codziennego . Ze względu na społeczny charakter projektu - udział we wszystkich wykładach, warsztatach i konsultacjach jest nieodpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (ankieta zgłoszeniowa) i potwierdzenie udziału w określonym bloku tematycznym.
Projekt "Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją ,ADHD i problemami emocjonalnymi" doskonale wpisuje się w działania statutowe Fundacji dotyczące w szczególności inspirowania i promowania działań na rzecz dialogu społecznego ze sztuką ( w tym społecznej odpowiedzialności w zakresie kultury i sztuki, edukacji, nauki i wychowania ) - aktywnie pośrednicząc w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności, Fundacja realizuje projekty w zakresie kultury i sztuki, edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, terapii artystycznej / integracji poprzez sztukę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dzieci i młodzieży z dysleksją, syndromem ADHD i problemami emocjonalnymi. Fundacja prowadzi również programy edukacyjne dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców dzieci pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi oraz programy rozwijające zainteresowania młodzieży (w szczególności przyszłych pedagogów i psychologów) pracą społeczną / wolontariatem.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:
Fundacja "Flower of Life" - Joanna A. Kasza
Tel / Fax : (22) 6223073 , 602715716
E-mail : fundacja-floweroflife@o2.pl
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek