Powstał Zespół ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD
W dniu 19.02.2007 r. Polskie Towarzystwo ADHD wraz z Biurem Rzecznika Praw Dziecka powołało Zespół ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD. Było to spotkanie robocze przedstawicieli różnych środowisk, będące pokłosiem Pierwszego Kongresu Instytucji Działających na Rzecz Dzieci z ADHD, z września ubiegłego roku. Kongres był okazją do omówienia problemów, natomiast minione spotkanie to rozpoczęcie konkretnych działań i prac.
W spotkaniu udział wzięło dziewiętnaście osób, m.in. przedstawicieli: Biura Rzecznika Praw Dziecka, Wydziału Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prokuratury Krajowej, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, a także lekarze, psychologowie. Pośród specjalistów na co dzień zajmujących się pomocą dzieciom z ADHD byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Centrum CBT i Polskiego Towarzystwa ADHD.
Na spotkaniu opracowano główne cele programu i ustalono główne kierunki działań, pozwalające na poprawę sytuacji dzieci nadpobudliwych:
1. podniesienie poziomu wiedzy o ADHD,
2. poprawę dostępu do leczenia ADHD,
3. zapobieganie powikłaniom ADHD, wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu,
4. poprawę efektywności edukacji i wychowania dzieci, młodzieży z ADHD,
5. wprowadzenie procedur z zakresu edukacji i wychowania dzieci nadpobudliwych - od wieku przedszkolnego do momentu startu w dorosłe życie,
6. opracowanie procedur postępowania w przypadku wejścia w konflikt z prawem - przez dziecko z ADHD lub osobę dorosłą,
7. opracowanie procedur w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych dziecka lub dorosłego z ADHD.
Powołano podkomisje ds. edukacji, medycyny oraz policyjno-sądową i administracyjną. Każda z nich do maja 2007 opracuje szczegółowo program pomocy. Całość programu z początkiem czerwca zostanie przedstawiona do akceptacji poszczególnym ministerstwom.
Mamy nadzieję, że będzie to wielkim przełomem w podejściu do dzieci i osób z ADHD.
Copyright © Polskie Towarzystwo ADHD
Projekt i wykonanie :: Piotr Kociołek